Wie zijn wij contact Algemene voorwaarden
 

Algemene VOORWAARDEN voor GROOVYWAYS, vanaf Mei 2005
Grafisch ontwerp, Illustraties, 3D modeling en animaties

Adresinformatie: Burgemeester Bratstraat 36 - 1511 BL
Michael de Wee/André Grove
Lokatie/ standplaats: Oostzaan
Telefoon: 075-684.5872


1.1. Definities
1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: GROOVYWAYS; degene(n) die op een min of meer freelance basis de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.
3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer/ GROOVYWAYS om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer/ GROOVYWAYS ten behoeve van de opdrachtgever, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaam heden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

1.2. Afwijkende voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van GROOVYWAYS, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en GROOVYWAYS.
2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme voorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.
3. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door GROOVYWAYS schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

1.3. Offertes
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.
2. Desgevraagd zal GROOVYWAYS voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal GROOVYWAYS de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
1.4. Prijzen, leveringen en betalingen
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2 GROOVYWAYS is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.
3. Alle leveringen, hetzij diensten, hetzij goederen hetzij anders, worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar GROOVYWAYS is gevestigd (Amsterdam, Noord-Holland).
4. Alle betalingen dienen aldaar op een door GROOVYWAYS aan te wijzen rekening te geschieden.

1.5. Opdrachten en wijzigingen
1. Een opdracht wordt door GROOVYWAYS aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
2. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
3 GROOVYWAYS is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.
4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan GROOVYWAYS te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.
5. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door GROOVYWAYS.
6. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
7. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door GROOVYWAYS buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
1.6. Inschakeling derden
Indien zulks naar het oordeel van GROOVYWAYS redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is GROOVYWAYS gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

1.7. Betalingstermijn
1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen acht dagen na factuurdatum.
2. GROOVYWAYS draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
3. Commercialproduktie- en (ether)mediakosten dienen door GROOVYWAYS van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop GROOVYWAYS tot betaling van deze kosten verplicht is.
4. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/ verspreiding door GROOVYWAYS van opdrachtgever te zijn ontvangen.
5. GROOVYWAYS is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.
6 Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens GROOVYWAYS voldoet, is hij - zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is - rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%.
7. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is overlegging van de desbetreffende facturen voldoende; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 115,- per vordering bedragen.

1.8. Opschorting, staking en ontbinding
1. GROOVYWAYS is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.
2. Bovendien is GROOVYWAYS gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met GROOVYWAYS gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is GROOVYWAYS alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.

1.9. Levertijden
De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt GROOVYWAYS ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens GROOVYWAYS.

2.0. Zorgplicht
1. GROOVYWAYS zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.
2. In het bijzonder draagt GROOVYWAYS ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt- zorg voor de juiste audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voorzover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.
3. Tevens draagt GROOVYWAYS zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan GROOVYWAYS ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
4. Opdrachtgever zal zich te allen tijde onthouden van gedragingen en/of uitingen tengevolge waarvan de goede naam van GROOVYWAYS in diskrediet zou kunnen worden gebracht.
5. Alle informatie over de opdrachtgever aan derden wordt met grote terughoudendheid gegeven tenzij de opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst anders besluit.
6. Alle informatie met betrekking tot GROOVYWAYS waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze niet voor derden is bestemd dan wel dat de niet als denkbeeldig te verwaarlozen kans aanwezig is dat die informatie via bedoelde derden in de openbaarheid komt, dient de opdrachtgever geheim te houden, tenzij GROOVYWAYS anders beslist.

2.1. Klachten en bewijs
1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat GROOVYWAYS de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen drie werkdagen na het leveren van het overeengekomene, schriftelijk reclameren.
2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen drie werkdagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
3. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
4. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van GROOVYWAYS beslissend.
5. GROOVYWAYS voert zijn opdracht uit naar eer en geweten. Hij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens zijn verantwoordelijkheid jegens de wet.

2.2. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

1. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die GROOVYWAYS aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde GROOVYWAYS effectief vrijwaart. GROOVYWAYS zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
2. De opdrachtgever vrijwaart GROOVYWAYS tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van GROOVYWAYS ex artikel 20 van deze voorwaarden.
3. GROOVYWAYS zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor verlies, diefstal of schade aan goederen van opdrachtgever, behoudens er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van GROOVYWAYS. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem/haar verstrekte zaken zich in goede staat bevinden en voldoen aan normaal te stellen veiligheidseisen. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor een afdoende verzekering.

2.3. Exoneratie
1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van GROOVYWAYS ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is GROOVYWAYS nimmer verplicht.
2. De aansprakelijkheid van GROOVYWAYS voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.
3. GROOVYWAYS is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

2.4. Overmacht en verhindering

1. In geval GROOVYWAYS door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
2. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: ziekte, ongeval, staking, uitsluiting, brand, machine- en computerbreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij GROOVYWAYS hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
3. De opdrachtgever dient in geval van verhindering of uitstel van de overeengekomen werkzaamheden GROOVYWAYS onverwijld - minimaal achtenveertig (48) uur voor aanvang van de werkzaamheden - te informeren. Bij verhindering door aantoonbare overmacht, zal een proportioneel deel van de afgesproken vergoeding in mindering worden gebracht zulks, uitsluitend ter beoordeling van GROOVYWAYS. Indien de opdrachtgever, GROOVYWAYS niet tijdig op de hoogte brengt van de verhindering, of wanneer overmacht als grond van verhindering niet naar tevredenheid aantoonbaar kan worden gemaakt, waardoor de doorgang van de werkzaamheden in gevaar komt, of de werkzaamheden komen te vervallen, zullen alle kosten die moeten worden gemaakt om een oplossing te vinden op de opdrachtgever worden verhaald, met een minimum van € 115,- Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die moeten worden gemaakt met betrekking tot invordering van het aan GROOVYWAYS verschuldigde bedrag zullen tev ens voor rekening van de opdrachtgever zijn. De verschuldigde kosten dienen acht (8) dagen na verzending van de factuur te worden voldaan op het desbetreffende rekeningnummer van GROOVYWAYS. Voor elke maand of een gedeelte daarvan is een twaalfde (12e) gedeelte van de wettelijke rente verschuldigd, zoals bedoeld in artikel 6:119 van het BW.
4. GROOVYWAYS kan aan opdrachtgever een schadevergoeding vragen indien de verhindering of overmacht een gevolg is van zaken waarover de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst geen of onjuiste inlichtingen heeft verstrekt.

2.5. Rechten en Intellectuele eigendom
1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet, Wet op de Naburige Rechten of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten, zoals enig recht van industriële of intellectuele eigendom, van derden en vrijwaart hij GROOVYWAYS voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde GROOVYWAYS binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkings- onderhandelingen noodzakelijk is.
2. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden in verband met communicatie-uitingen zoals bijvoorbeeld het (doen)vervaardigen van audio-visuele producties, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en GROOVYWAYS eindigt, voor zover zij aan GROOVYWAYS toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen - waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom - de opdrachtgever aan GROOVYWAYS verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal GROOVYWAYS voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
3. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
4. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GROOVYWAYS.
5. GROOVYWAYS is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.
6. Alle rechten behorende bij de werkzaamheden/ bijdrage van opdrachtnemer berusten bij opdrachtnemer of zijn wettige erfgenamen. Dat wil zeggen dat alle rechten genoemd in de Wet op de Naburige Rechten en van de rechten van de Auteurswet 1912 niet uit handen worden gegeven. Daarnaast zullen alle rechten tot openbaarmaking, herhaling, vastlegging, verveelvoudiging en verspreiding van zijn bijdrage in en aan de productie niet worden overgedragen aan de producent/opdrachtgever. Onder bijdrage wordt verstaan het leveren van teksten, acteer- en/of zangprestaties, schetsen, ontwerpen, scripts, composities, voice-overs, nasynchronisaties, inspreken, presentaties in het algemeen of soortgelijke bijdragen die op schrift zijn gesteld en in het algemeen het leveren van een stoffelijk voorwerp. Opdrachtnemer of zijn wettige erfgenamen behouden het onvoorwaardelijke recht de prestatie/ uitoefening van opdrachtnemer te exploiteren op welke wijze heden of toekomst ook bekend, zulks uitsluitend ter beoordeling van opdra opdrachtnemer of zijn wettige erfgenamen. Onder exploitatie wordt onder meer begrepen alle rechten betreffende openbaarmaking en verveelvoudiging van de opname van de werkzaamheden/prestaties/uitvoering van de cursist, al dan niet in bewerkte vorm, het reproduceren/bewerken van de opname van de prestatie/ werkzaamheden/uitvoering, het sampelen en/of playbacken en/of nasynchroniseren daarvan, het (doen) uitgeven van alle breedteformaten film, DVD's, videobanden en -cassettes, videoplaten, CD-video's, CD's, CD-i, geluidsbanden, films, band-dia, fotografiën, holografiën, driedemensionale afbeeldingen, digitale en computervastleggingen en weergaven daarvan en andere beeld- en geluidsdragers, zoals breedbeeld- HDTV, CD-rom, SMS, MMS, WAP, GPRS, interactieve TVmet daarop de opname van de werkzaamheden/prestatie/uitvoering of een reproduktie/bewerking daarvan, het (doen) verkopen, verhuren, uitlenen, afleveren, interactief gebruik via digitale netwerken of anderszins verspreiden of in het verkeer brengen van de opname van de prestatie/uitvoering/ werkzaamheden of van een reproduktie/bewerking daarvan, dan wel het voor die doeleinden uitvoeren, aanbieden of in voorraad hebben, het (doen) uitzenden op welke wijze en hoe vaak dan ook of anderszins openbaar maken of verveel voudigen, op welke manier dan ook, van de prestatie/ uitvoering/werkzaamheden of een reproduktie/bewerking daarvan. Opdrachtnemer of zijn wettige erfgenamen alleen heeft(hebben) het recht de in dit artikel bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, c.q. terzake daarvan licenties te verstrekken aan derden.

2.6. Aard en duur van de overeenkomst
1. GROOVYWAYS behartigt de belangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van GROOVYWAYS de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Evenmin is GROOVYWAYS gerechtigd zonder overleg met c.q toestemming van de opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de betrokken opdrachtgever.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan GROOVYWAYS voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.
3. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met GROOVYWAYS na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij anders is of op dat moment wordt overeengekomen, bestaat de honorering van GROOVYWAYS voor die periode ten minste uit de volledige media-commissie op basis van het door de opdrachtgever goedgekeurde mediaplan.

2.7. Afwikkeling relatie
1. Alle materialen met betrekking tot de overeengekomen werkzaamheden, die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij GROOVYWAYS bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan.
2. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en GROOVYWAYS eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

2.8. Overdracht en plichten
1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.
2. In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

2.9. Publiciteit
GROOVYWAYS behoudt zich het recht voor te weigeren zijn medewerking te verlenen aan publiciteit in de breedste zin van het woord. Tevens behoudt GROOVYWAYS zich het recht voor te verbieden zijn naam en/of afbeelding te (doen) gebruiken zonder zijn uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. GROOVYWAYS behoudt dus alle rechten op zijn naam en/of afbeelding. Voor elke vorm van publiciteit, zulks in de ruimste zin van het woord, kan GROOVYWAYS aanspraak maken op een financiële vergoeding. Deze vergoeding zal steeds in overleg worden vastgesteld of in geval van oneigenlijk gebruik worden bepaald door GROOVYWAYS.

3.0. Overige afspraken
1. Opdrachtgever dient zich aan alle, individueel gemaakte, afspraken te houden die zowel mondeling als schriftelijk zijn gemaakt met GROOVYWAYS. Deze afspraken kunnen al dan niet limitatief, in de overeenkomst worden vermeld. Ook op deze afspraken zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

2. GROOVYWAYS behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling naar opdrachtgever en/of derden.

3.1. Bevoegde rechter
1. GROOVYWAYS is bevoegd de overeenkomst met opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.
2. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin GROOVYWAYS gevestigd is (amsterdam) , zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.